loading

ICPADS 2020
IEEE International Conference on Parallel and Distributed Systems (ICPADS)
2-4 December 2020, Hong Kong

Technical Program Committee

Algorithm Track

 • Track Chairs:
 • Yu Cheng, Illinois Institute of Technology

  Xianghui Cao, Southeast University

 • Track TPC Members:
 • Dou An, Xi'an Jiaotong University

  Qing He, Tongji University

  Xin Li, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

  Lu Liu, InterDigital, Inc.

  Lei Mo, Southeast University

  Bin Tang, Hohai University

  Chuyu Wang, Nanjing University

  Jia Wang, Illinois Institute of Technology

  Jinming Xu, Zhejiang University

  Xiaohua Xu, Kennesaw State University

  Xiaoyong Yan, Nanjing University of Post and Telecommunications

  Qiang Ye, Minnesota State University

  Jianhui Zhang, Hangzhou Dianzi University

  Ran Zhang, Miami University

  Zhi Zhang, Lichen Technology Co., Ltd.

Application Track

 • Track Chairs:
 • Shigeng Zhang, Central South University

  Bo Ding, National University of Defense Technology

 • Track TPC Members:
 • Hui Cheng, University of Hertfordshire

  Long Cheng, Dublin City University

  Dawei Feng, National University of Defense Technology

  Yufei Han, Eurecom Research Labs

  Suining He, University of Connecticut

  Zhenhua Li, Tsinghua University

  Zhuo Li, Beijing Information Science & Technology University

  Xuan Liu, Hunan University

  Jia Liu, Nanjing University

  Incheon Paik, The University of Aizu

  Peichang Shi, National University of Defense Technology

  Xiaohua Tian, Shanghai Jiaotong University

  Tian Wan, Huaqiao University

  Haodong Wang, Cleveland State University

  Kun Wang, University of California, Los Angeles

  Zhibo Wang, Wuhan University

  Hejun Wu, Sun Yat-sen University

  Xiaobing Wu, University of Canterbury

  Lei Xie, Nanjing University

  Lei Zhang, EuroDAO co. ltd.

  Deze Zeng, China University of Geosciences

Architecture Track

 • Track Chairs:
 • Tao Li, The University of Florida

  Nan Guan, The Hong Kong Polytechnic University

  Yungang Bao, Chinese Academy of Sciences

  Yuting Dai, Chengdu Normal University

  Petru Eles, Linkoping University

  Xin Fu, University of Houston

  Nilanjan Goswami, Facebook, Inc.

  Yu Hua, Huazhong University of Science & Technology

  Clay Hughes, Sandia National Laboratories

  Yang Hu, University of Texas at Dallas

  Lei Jiang, Indiana University Bloomington

  Chao Li, Shanghai Jiaotong University

  Weichen Liu, Nanyang Technological University

  Renato Mancuso, Boston University

  Rodolfo Pellizzoni, University of Waterloo

  Amer Qouneh, Western New England University

  Jason Xue, City University of Hong Kong

  Weihua Zhang, Fudan University

Performance Track

 • Track Chairs:
 • Peng Li, The University of Aizu

  Bingsheng He, National University of Singapore

 • Track TPC Members:
 • Xianfu Chen, VTT Technical Research Centre of Finland

  Laizhong Cui, Shenzhen University

  Ye Feng, University of Dayton

  Biao Han, National University of Defense Technology

  Jia Hu, University of Exeter

  Jun Huang, Chongqing University of Posts and Telecommunications

  Hao Wang, Norwegian University of Science and Technology

  Celimuge Wu, The University of Electro-Communication

  Lei Xie, Nanjing University

  Dongxiao Yu, Shandong University

  Keping Yu, Waseda University

  Yufeng Zhan, Hong Kong Polytechnic University

  Honggang Zhang, Zhejiang University

  Zhiyong Zhang, Cyberspace Security Key Laboratory of Sichuan Province

Security Track

 • Track Chairs:
 • Haojin Zhu, Shanghai Jiao Tong University

  Xiaohui Liang, UMASS Boston

  Zhe Liu, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

 • Track TPC Members:
 • Liming Fang, Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

  Xinwen Fu, UMass Lowell

  Zhaoyu Gao, UMass Amherst

  Chunpeng Ge, University of Wollongong

  Shouling Ji, Zhejing University

  Yu Jiang, Tsinghua University

  Zhen Ling, Southeast university

  Jiajia Liu, NorthWestern Polytechnical University

  Yao Liu, South Florida University

  Zheli Liu, Nankai University

  Zhen Liu, Shanghai Jiao Tong University

  Rongxing Lu, University of New Brunswick

  Mohamed M. E. A. Mahmoud, Tennessee Technological University

  Weizhi Meng, Technical University of Denmark

  Jianbing Ni, Queen's University

  Qingqi Pei, Xidian University

  Aarathi Prasad, Skidmore College

  Bo Sheng, UMass Boston

  Licheng Wang, BUPT

  Qiuyu Xiao, Facebook

  Minhui Xue, University of Adelaide

  Kuan Zhang, University of Nebraska-Lincoln

  Rui Zhang, University of Delaware

  Lu Zhou, University of Aizu

System Track

 • Track Chairs:
 • Weigang Wu, Sun Yat-sen University

  Yu Huang, Nanjing University

 • Track TPC Members:
 • Olivier Aumage, INRIA

  PengfeiChen, Sun Yat-sen University

  Zhiguang Chen, National Supercomputing Center in Guangzhou

  Ningjiang Chen, Guangxi University

  Quan Chen, Shanghai Jiao Tong University

  Dezun Dong, National University of Defense Technology

  Xiaopeng Fan, Shenzhen Institutes of Advanced Technology

  Jidong Ge, Nanjing University

  Laurent Lefevre, INRIA

  Jianxin Li, Beihang University

  Duo Liu, Chongqing University

  Tong Liu, Shanghai Univerisity

  Jean-Marc Menaud, IMT Atlantique, INRIA

  Jin Park, California State University

  Shaoliang Peng, Hunan University

  Jean-Marc Pierson, Institut de Recherche en Informatique de Toulouse

  Shiyou Qian, Shanghai Jiao Tong University

  Xudong Sun, University of Illinois Urbana-Champaign

  Zheng Tang, Chinese Academy of Sciences

  Xueyuan Tang, Nanyang Technological University

  Yinfeng Wang, Shenzhen Institute of Information Technology

  Hengfeng Wei, Nanjing University

  Lijie Xu, Chinese Academy of Sciences

  Liang Xu, Jinling Institute of Technology

  Caiyong Yan, Donghua University of China

  Lei Yang, South China University of Technology

  Ye Yin, Tencent

  Jiadi Yu, Shanghai Jiao Tong University

  Teng Yu, Tsinghua University

  Yuanqing Zheng, The Hong Kong Polytechnic University

  Zhi Zhou, Sun Yat-sen University

  Xiaorui Zhu, Hohai University

  Pengfei Zuo, Huazhong University of Science and Technology

News

 • May 10, 2020

  Web site is up

 • May 10, 2020

  Call for Papers published

 • Jul 15, 2020

  Jul 31, 2020

  Paper submission due

 • Sep 22, 2020

  Acceptance notification

 • Oct 23, 2020

  Camera ready due

Copyright © 2020 International Conference on Parallel and Distributed Systems, Hong Kong